Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u onze algemene voorwaarden die sinds 2019 van kracht zijn.

Artikel 1 Werkingssfeer

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V.

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. voorziet van een (project) medewerker of die zich bedient van de dienstverlening van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. of die zich door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. voorziet van een (doorleen)(project) medewerker of die door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. projecten of diensten laat verrichten door een freelancer.
 2. Hire Impact B.V.: Dienstverlenende partij in kwestie ingeschreven onder KvK nummer 76575128, ook wanneer vertegenwoordigd door Nettwork Group B.V., ingeschreven onder KvK nummer 80630146, of aan haar gelieerde ondernemingen.
 3. Quant Impact B.V.: Dienstverlenende partij in kwestie ingeschreven onder KvK nummer 84802146, ook wanneer vertegenwoordigd door Nettwork Group B.V., ingeschreven onder KvK nummer 80630146, of aan haar gelieerde ondernemingen.
 4. Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. op grond waarvan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. bemiddelingsactiviteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
 5. Opdrachtbevestiging (doorleen of detacheren): bevestiging van de overeenkomst tussen Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. en opdrachtgever op grond waarvan een enkele (project of doorleen) medewerker door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
 6. Opdrachtbevestiging (freelancer): bevestiging van de overeenkomst tussen Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V., opdrachtgever en freelancer op grond waarvan een freelancer door de bemiddeling van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. een opdracht of diensten gaat verrichten bij een opdrachtgever van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V.
 7. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V.
 8. (Project) medewerker: iedere natuurlijke persoon, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met of door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V., door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V.
 9. Doorleen (project) medewerker: iedere natuurlijk persoon die door de bemiddeling van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. werkzaamheden gaat verrichten bij een opdrachtgever van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V., maar in loondienst blijft bij zijn huidige werkgever, waar deze (project) medewerker tijdelijk boventallig is. De doorleen (project) medewerker is en blijft in dienst bij de uitlenende relatie en wordt via Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. bemiddeld voor de duur van een project of vooraf vastgestelde periode bij een opdrachtgever.
 10. Freelancer: de zelfstandige die door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. bij een opdrachtgever van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. een opdracht vervult of een prestatie levert. Een freelancer werkt zelfstandig en leent zich uit tegen een vooraf bepaald tarief.
 11. Dienstverlening: onder de dienstverlening van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. worden alle diensten verstaan die door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. worden verleend, onder andere (maar niet uitsluitend) bestaande uit: detachering, doorlenen, bemiddeling van freelancers.

Artikel 3 Vrijblijvende offertes

Alle offertes van Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Bevestiging

 1. Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. zullen iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
 2. Indien door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en/of (project) medewerker en/of freelancer en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

Hoofdstuk 1 Project detachering

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de (project) medewerkers in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de (project) medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
 2. Daarnaast is de opdrachtgever jegens Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die (project) medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende (project) medewerker, Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. of nabestaanden van de (project) medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. gehouden tot vergoeding van de schade aan de (project) medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die (project) medewerker.
 4. De opdrachtgever zal Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van (project)medewerkers uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. de bevoegdheid haar aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).

  Toelichting op artikel 5
 5. De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een (project) medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’, opgelopen. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. zich het recht voor om eventuele aanspraken terzake aan het adres van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring op te roepen.

Artikel 6 Voortgangsrapportages

 1. De facturen van Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat de werkbriefjes door de daartoe bevoegde persoon worden geaccordeerd.
 2. Eventuele gevolgen van foutief ingevulde werkbriefjes en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde werkbriefjes komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde werkbriefjes en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde werkbriefjes aan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. en/of derden te vergoeden.
 3. Bij verschil tussen de door de (project) medewerker bij Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. ingeleverde voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
 4. Indien de opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de (project) medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening correct ingevulde, voortgangsrapportage aan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. verstrekt, heeft Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. het recht het aantal door de (project) medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de (project) medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de (project) medewerker.

Artikel 7 Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. ingediende factuur voor (project) medewerkers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. werken bevrijdend. Betalingen aan (project) medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan (project) medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. niet binnen 60 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. De kopiefactuur van de door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert.
 7. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 8. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. is ingeroepen respectievelijk de vordering door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 9. Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. zich het recht voor de (project) medewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. sluit aansprakelijkheid voor de gevolgen van het terugtrekken van de kandidaat nadrukkelijk uit.

Artikel 8 Tewerkstelling in het buitenland

Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde (project) medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de (project) medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 9 Geheimhouding en afspraken met (project) medewerker

 1. Indien een opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst met de (project) medewerker wenst, dan dient de opdrachtgever zelf schriftelijke overeenstemming hierover te bereiken met de (project) medewerker. Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. zijn hiervoor op generlei wijze aansprakelijk en aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor alle zaken die de opdrachtgever aan de (project) medewerker (laptop, telefoon, etc.) ter beschikking stelt, is Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. op generlei wijze aansprakelijk. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor alle afspraken die de opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V., met de (project) medewerker maakt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient de opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 Industriële en intellectuele eigendom

Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de (project) medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de (project) medewerker in het kader van de opdracht.

Artikel 11 Tariefwijziging

 1. Het staat Hire Impact B.V. en Quant Impact B.V. vrij iedere CAO-verhoging van de branche waarin de (project) medewerker werkzaam is, door te voeren in de met de opdrachtgever afgesproken tarieven. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
 2. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde (project) medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten geeft Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 12 Duur en beëindiging van de opdracht

 1. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van de schriftelijke opzegging aan Hire Impact B.V. als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V.
 2. In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de (project) medewerker.
 3. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zullen zonder nadere aankondiging van rechtswege ten einde komen.
 4. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. nimmer aansprakelijkheid dragen voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Hire Impact B.V. geldt, of voor een beëindiging door de (project) medewerker van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook.
 5. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere (project) medewerker zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere (project) medewerker ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.
 6. Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project of indien de opdrachtgever de overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van de (project) medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 2. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door Hire Impact B.V. ter beschikking gestelde (project) medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
 3. Evenmin is Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Hire Impact B.V. ter beschikking gestelde (project) medewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze (project) medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
 4. De opdrachtgever is uitsluitend hiervoor aansprakelijk en vrijwaart Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. ter zake van eventuele vorderingen van (project) medewerkers tot vergoeding van geleden schade.
 5. Toelichting op artikel 13
 6. De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn leiding en toezicht, in zijn opdracht werkzaamheden laat verrichten.

Artikel 13a Keuze (project) medewerker

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de (project) medewerker. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. draagt potentiële kandidaten aan en bemiddelt tussen de (project) medewerker en de opdrachtgever. De uiteindelijke keuze voor een (project) medewerker wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. accepteert, indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid wordt middels deze bepaling dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Verbod tot indienstneming van kandidaten

 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van, dan wel na afloop van de poging tot bemiddeling, van kandidaat/kandidaten en/of (project) medewerker(s), niet toegestaan met deze kandidaat/kandidaten en/of (project) medewerker(s) van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie en/of vacature, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V.
 2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. een boete verschuldigd ter grootte van €25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet.
 3. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. bij overtreding van onderhavig artikel.
 4. Toelichting op artikel 14
 5. Artikel 14 ziet op de situatie dat door tussenkomst van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. een bemiddelingspoging heeft plaatsgevonden met een door Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. geworven en/of geselecteerde en/of aangeboden kandidaat, maar de betreffende kandidaten en/of (project) medewerker(s), niet daadwerkelijk bij de opdrachtgever worden gedetacheerd, om welke reden dan ook. Dit artikel ziet dan ook nadrukkelijk niet op de situatie dat er arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever en houdt dientengevolge geen belemmeringsverbod in, in de zin van de Europese Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/ EG, PbEU L327/9).

Artikel 15 Overname (project) medewerker

Indien de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen na afloop van de opdracht, rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook wenst aan te gaan met (project) medewerkers van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V., ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie, is de opdrachtgever of de aan de opdrachtgever gelieerde vennootschap, hiervoor een boete verschuldigd aan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V., tenzij voldaan is aan de overeengekomen aantal gewerkte uren. Deze boete is overeenkomstig met de boete bepaald in artikel 14.2.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van kandidaten met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de dienstverlening van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Hoofdstuk 2 Freelancers

Artikel 17 Toepassing bepalingen

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de projectdetachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. met betrekking tot freelancers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “freelancer”, tenzij in het hiernavolgende een afwijkende regeling is opgenomen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan derden, de opdracht- gever of de freelancer, ten gevolge van handelen of nalaten van de freelancer en/of opdrachtgever en/of derden. De freelancer is uitsluitend zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden. Zowel de freelancer als de opdrachtgever zullen Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 19 Verbod tot indienstneming / inlening van freelancers

 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of freelancer, niet toegestaan met deze kandidaten en/of freelancer van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V.
 2. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet.
 3. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. bij overtreding van onderhavig artikel.

Hoofdstuk 3 Doorleners

Artikel 20 Toepassing bepalingen

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de projectdetachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. met betrekking tot doorleen (project) medewerkers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “doorleen (project) medewerker”.

Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen

Artikel 21 Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten die Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. sluit, zijn de algemene voorwaarden van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. van toepassing.
 2. Algemene voorwaarden die contractspartijen van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. hanteren, worden op voorhand nadrukkelijk van de hand gewezen. Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. aanvaardt geen toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, dan haar eigen algemene voorwaarden.
 3. Op alle overeenkomsten die Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. sluit en waarop derhalve de algemene voorwaarden van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. (volledig) op van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de plaats van Hire Impact B.V. of Quant Impact B.V. te Amsterdam.
 5. Eventuele gehele of gedeeltelijke vernietiging van onderhavige algemene voorwaarden, laten de rechts- en forumkeuze zoals opgenomen in de leden 3 en 4 van dit artikel, onverlet.
Meer informatie?

Let's get in touch

Bel me terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven

Hire Impact gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close