Privacyverklaring

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan een correcte verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, websitebezoekers, kandidaten en werknemers. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je middels deze privacy verklaring inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan.

Wie zijn we

Hire Impact, gevestigd te Amsterdam, KvK: 76575128, BTW: NL860682122B01
en
Quant Impact, gevestigd te Amsterdam, KvK: 84802146, BTW: NL863378377B01

zijn arbeidsbemiddelingsbureaus en zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van zowel werknemers als werkgevers. In dit privacybeleid wordt antwoord gegeven op onderstaande vragen, die in het kader van de AVG zijn opgesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indien wij persoonsgegevens verwerken geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

Hire Impact & Quant Impact verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Graag informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens.

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand benoemen wij per doelgroep (kandidaten, zakelijke relaties en werknemers) de gegevens die kunnen worden vastgelegd.

Kandidaten:

 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum- en plaats.
 • Curriculum Vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft.
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig)
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften.
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen.
 • Hire Impact & Quant Impact leggen nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.


Zakelijke relaties:

Onder zakelijke relaties van Hire Impact & Quant Impact verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing en sales activiteiten richting potentiële en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie


Werknemers:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie paspoort
 • Burgerservicenummer
 • Loonbelastingverklaring
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Hire Impact & Quant Impact verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
 • Verzenden van onze vacature nieuwsbrieven en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Hire Impact & Quant Impact verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Hire Impact & Quant Impact bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Algemeen geldt voor kandidaten en zakelijke relaties: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf het laatste moment van contact. Het zelf aanleveren van gegevens wordt beschouwd als het geven van toestemming.

De gegevens van onze werknemers bewaren wij maximaal twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Hierbij geldt wel als uitzondering de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs. Deze moeten wij vijf jaar bewaren vanwege de fiscale bewaarplicht.

Met wie we jouw data delen

Hire Impact & Quant Impact delen je persoonsgegevens met haar opdrachtgever(s) en samenwerkingspartners om voor jou de best passende baan te vinden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij vergewissen ons er van dat onze opdrachtgevers jouw persoonsgegevens zullen behandelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Hire Impact & Quant Impact en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@hireimpact.nl / info@quantimpact.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Hire Impact & Quant Impact willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Hire Impact & Quant Impact nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze werknemers tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze werknemers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Michael Rothuizen, onze privacy officer via michael@quantimpact.nl.

Cookies

Op de website van Hire Impact & Quant Impact maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het analyseren van het gebruik van onze website(s) om deze daarmee te kunnen verbeteren;
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken.


De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij, behoudens zwaarwegende redenen, je daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover zijn geïnformeerd.

Meer informatie?

Let's get in touch

Bel me terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven

Hire Impact gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close